JESENNÁ BURZA KNÍH, DETSKÝCH a TEHOTENSKÝCH VECÍ / 2014-09-26

Materské centrum OVEČKOVO Zázrivá Vás srdečne pozýva na JESENNÚ BURZU KNÍH, DETSKÝCH a TEHOTENSKÝCH VECÍ dňa 25. a 26. septembra 2014 od 8.30 do 16.00 v prísalí Kultúrneho domu v Zázrivej Zber vecí: 24.septembra 2014 od 15.00 do 17.00 Predaj vecí: 25. septembra 2014 (štvrtok) od 8.30 do 15.00 a 26.septembra 2014 (piatok) od 8.30 do 16.00 Výdaj nepredaných vecí: 26.septembra 2014 od 15.30 do 16.00 Predávať môžete knihy (detské aj dospelácke ), detské (0 - 18 rokov ) a tehotenské oblečenie, detské topánky, hračky, kočíky, postieľky, nosiče, detské stoličky, športové potreby, lyže, bicykle, trojkolky ... Jednoducho všetko, čo je už pre Vás nepotrebné a iným by mohlo poslúžiť.  POZOR: prijímame len označené veci spolu s očíslovaným zoznamom: (príklad - Hedviga Zázrivcová (HZ), červené tričko, 1 euro). V prípade ďalších otázok nás prosím kontaktujte na tel. čísle 0949857146 alebo e-mailom: mcoveckovo@centrum.sk

Materské centrum OVEČKOVO Zázrivá Vás srdečne pozýva na JESENNÚ BURZU KNÍH, DETSKÝCH a TEHOTENSKÝCH VECÍ dňa 25. a 26. septembra 2014 od 8.30 do 16.00 v prísalí Kultúrneho domu v Zázrivej Zber vecí: 24.septembra 2014 od 15.00 do 17.00 Predaj vecí: 25. septembra 2014 (štvrtok) od 8.30 do 15.00 a 26.septembra 2014 (piatok) od 8.30 [...]

Zápis nových členov do Materského centra OVEČKOVO Zázrivá / 2014-12-31

Zápis nových členov do Materského centra OVEČKOVO Zázrivá

Zápis nových členov do Materského centra OVEČKOVO Zázrivá Prihlasovať sa môžete emailom: mcoveckovo@centrum.sk telefonicky: 0949 857 146 alebo pri osobnom stretnutí… Začíname už od OKTÓBRA!!! Môžete sa ku nám pripojiť aj v priebehu roka… ČLENSKÉ: 1 euro/mesiac na dospelého, deti zdarma KTO  SME? Materské centrum OVEČKOVO je skupina mamičiek a ich detí, ktorej cieľom je [...]

Zverejnenie informácie – nárok na prídavok na dieťa u detí, ktoré dosiahli vek 16 rokov / 2014-10-28

Žiadosť o zverejnenie informácie V zmysle zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa v znení neskorších právnych predpisov § 17 sa na Vás v rámci spolupráce a súčinnosti obraciame s požiadavkou zverejniť pre občanov Vašej obce nasledovnú informáciu: S účinnosťou od 01.09. príslušného kalendárneho roku sa každoročne prehodnocuje nárok na prídavok na dieťa u detí, ktoré dosiahli vek 16 rokov. Preto je potrebné, aby rodičia ako poberatelia prídavku na dieťa najneskôr do 30.09.2014 predložili platiteľovi prídavku na dieťa, ktorým je úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, odbor sociálnych vecí a rodiny v mieste trvalého bydliska u detí, ktoré dosiahli tento vek potvrdenie o tom, že sa ďalej sústavne pripravujú na budúce povolanie dennou formou štúdia. Potvrdenie ( tlačivo ) o návšteve strednej alebo vysokej školy pre účely štátnych sociálnych dávok (prídavku na dieťa) si môže občan vyzdvihnúť na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Dolnom Kubíne, Námestie slobody 1 priamo na oddelení štátnych sociálnych dávok (5. poschodie č. d. 7,8, 9, 10), alebo na vrátnici úradu. Tlačivo o návšteve strednej alebo vysokej školy pre účely štátnych sociálnych dávok formát A5 je možné získať aj z internetu na stránke www.emnloyment.gov.sk (dávkový informačný servis, kde sú vzory tlačív a žiadostí na účely štátnych sociálnych dávok). Vypísané tlačivo oprávnenou osobou, ktorá poberá prídavok na dieťa a potvrdené príslušnou školou (originál) je potrebné odovzdať v stanovenom termíne t. j. do 30.09.2014 a to najlepšie osobne na oddelení štátnych sociálnych dávok. Úrad akceptuje aj tlačivo, ktoré vyplní a potvrdí príslušná škola, kde Vaše nezaopatrené dieťa študuje.

Žiadosť o zverejnenie informácie V zmysle zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa v znení neskorších právnych predpisov § 17 sa na Vás v rámci spolupráce a súčinnosti obraciame s požiadavkou zverejniť pre občanov Vašej obce nasledovnú informáciu: S účinnosťou od 01.09. príslušného kalendárneho roku sa každoročne prehodnocuje nárok na prídavok na dieťa [...]

Zápisnica zo zasadania OZ v Zázrivej zo dňa 15.08.2014 / 2014-11-15

Zápisnica zo zasadania OZ v Zázrivej zo dňa 15.08.2014 / 2014-11-15

Zápisnica zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Zázrivej , konaného dňa : 15. 08. 2014 na obecnom úrade v Zázrivej od 15. 30 hod. Prítomní: podľa prezenčnej listiny. 1.Otvorenie: p. starosta privítal 7 prítomných poslancov, hl. kontrolóra na zasadaní OZ. Prečítal program zasadania, ktorý aj všetci 7 prítomní poslanci schválili. 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. [...]

Prváci počuli školský zvonec prvýkrát / 2014-09-28

Prváci počuli školský zvonec prvýkrát

Prváci počuli školský zvonec prvýkrát V Zázrivej si do školských lavíc sadlo 240 žiakov, 24 z nich sú prváci. ZÁZRIVÁ. „Do školy sa teším, ale mám aj strach,“ povedala 6-ročná Rebeka Karcolová. „Pani učiteľke nesiem kvietky. Chcem sedieť v lavici s kamarátkou Ninkou.“ V I. A ju privítala učiteľka Valéria Juríková. Má za sebou 40 [...]

Uznesenie zo zasadania OZ v Zázrivej, konaného dňa 15.08.2014, č.: 3/2014 / 2014-10-28

24c573258e964bc447fdb4d07727

UZNESENIE zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Zázrivej, konaného dňa: 15. 08. 2014, č.: 3 / 2014. OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO: A / Berie na vedomie: 1.Žiadosť p. Kataríny Zaťkovej, Biela 66, 027 05 Zázrivá o odkúpenie obecného neknihovaného pozemku parc. č. E KN 20958/2 o výmere 109 m2. B/ Volí: 1. Návrhovú komisiu: predseda: Bc. Jozef Jurík. [...]

Počet obyvateľov pre voľby do orgánov samosprávy Obce / 2014-11-15

Počet obyvateľov pre voľby do orgánov samosprávy Obce

Obec Zázrivá v zmysle §16 ods. 9 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov, týmto zverejňuje počet obyvateľov Obce Zázrivá. Počet obyvateľov Obce Zázrivá, pre voľby do orgánov samosprávy Obce, ktoré sa uskutočnia dňa 15. novembra 2014 bol k 31. decembru 2013: 2687. starosta Obce Zázrivá – JUDr. Matúš Mních v.r.   [...]

Poskytnutie dotácie – Oprava fasády a zateplenie budovy zdravotného strediska / 2014-10-28

Poskytnutie dotácie - Oprava fasády a zateplenie budovy zdravotného strediska

V nadväznosti na našu žiadosť o poskytnutie dotácie na individuálne potreby obce súvisiacej s plnením úloh samosprávnych pôsobností, oznámilo Ministerstvo financií, že nám poskytuje na úhradu nákladov akcie „Oprava fasády a zateplenie budovy zdravotného strediska“ účelovú dotáciu v sume 10 000,-€.

Veterinárna ambulancia – Záchranná stanica v Zázrivej / 2014-10-28

veterina_turie

Záchranná stanica v Zázrivej v spolupráci s veterinárnou klinikou Turiec skúšobne otvárajú veterinárnu ambulanciu v priestoroch Záchrannej stanice v Zázrivej Ordinačné hodiny: každý piatok od 11:00 do 17:00 Adresa: Dolina 61, Zázrivá Ponúkame komplexnú starostlivosť o domáce zvieratá (psi, mačky, hlodavce…) a základnú starostlivosť o hospodárske zvieratá. Cena základných veterinárnych úkonov: vakcinácia psov a mačiek [...]

Služba SMS rozhlas / 2014-12-31

Služba SMS rozhlas

Obec Zázrivá zvažuje zriadenie bezplatnej služby SMS rozhlas. Ide o efektívnu a priamu komunikáciu s občanmi pomocou krátkych textových správ (SMS). Zároveň môže slúžiť ako čiastočná náhrada obecného rozhlasu pre občanov, ktorí ho na svojej osade nemajú. Tiež pomôže tým, ktorí sa z práce vracajú neskôr a nemajú možnosť počuť obecný rozhlas. Prosíme o vyjadrenie [...]

V Zázrivej pribudne obecná bytovka / 2014-12-31

b1

Jednou zo strategických úloh vedenia obce je zabezpečiť, aby obyvatelia z obce Zázrivá neodchádzali, ale naopak chceli tu zostať, čím sa bude obec rozvíjať. Práve výstavba nájomných bytov je v tomto období vysoko aktuálna. Finančné zabezpečenie výstavby bude kryté cez dotácie a z rozpočtu obce Zázrivá. Vybudovanie stavby 12 bytového domu je plánované na rok [...]

Grantový program „Obce bližšie k vám“ pomôže zrekonštruovať aj kostolík v Zázrivej / 2014-09-28

ks0

Na organizáciu kultúrnych podujatí, obnovu historických pamiatok a zveľadenie prírodného prostredia poskytne Slovenská sporiteľňa obciam prostredníctvom Nadácie Pontis až 70 000 eur. Do  druhého ročníka grantovému programu „Obce bližšie k vám“ sa prihlásilo až 210 žiadateľov, z ktorých odborná komisia vybrala a finančne podporí 26 najlepších projektov. Vďaka grantu vo výške 7 000 eur si [...]

Plán zasadaní – 2014 / 2014-12-31

24c573258e964bc447fdb4d07727

Pracovné stretnutia poslancov: 7. 3. 2014 16. 5. 2014 12. 9. 2014 28. 11. 2014 Obecné zastupiteľstvá: 21. 3. 2014 30. 5. 2014 26. 9. 2014 12. 12. 2014

PROJEKT OBCE 2014 – Celonárodný projekt na rozvoj obcí a miest / 2014-12-31

ob3

Hlavným cieľom projektu je podporiť spoluprácu na úrovni lokálnej samosprávy s podnikateľským prostredím. Tento cieľ zahŕňa nižšie ciele, ako je vytvorenie podmienok na zabezpečenie príjmov formou predaja propagácie podnikateľov registrovaných na území a podporou predaja alebo prenájmu nehnuteľností na území, ktoré by mohli oživiť podnikateľské prostredie v obci. Firmy v obci Aktuálny zoznam všetkých podnikateľov [...]

Upozornenie pre všetkých majiteľov psov / 2014-12-31

pe1

Obec Zázrivá, na základe neustálych a opakujúcich sa sťažností občanov na voľný pohyb psov v našej obci, týmto žiadame všetkých majiteľov a držiteľov psov na území obce Zázrivá, aby si riadne zabezpečili svojich psov vo svojich príbytkoch – vo svojich chovných zariadeniach a neumožnili im tak voľný pohyb psov po obci, nakoľko títo psy ohrozujú [...]

Harmonogram vývozu separovaného zberu na rok 2014 / 2014-12-31

CR1

Harmonogram vývozu separovaného zberu odpadu na rok 2014 je uverejnený na stiahnutie vo formáte PDF pod článkom oznamu. Ako separovať – manuál Pre správne separovanie si pripomenieme čo patrí do plastov: – Plastové fľaše od nápojov – PET fľaše (aj od octu, potravinového oleja, sirupu, musia byť čisté) – Plastové fľaše od kozmetiky, čistiacich a [...]

Ako separovať / 2014-12-31

Ako separovať

17 členských obcí Združenia obcí Mikroregiónu Terchovská dolina: Terchová, Teplička nad Váhom, Gbeľany, Strečno, Värín, Krasňany, Nezbudská Lúčka, Stráža, Zázrivá, Dolná Tižina, Lutiše, Nededza, Mojš, Stráňavy, Lysica, Belá,  Kotrčina Lúčka spolu separuje odpad a podporuje aktivity v oblasti separovaného zberu. SEPAROVAŤ SA OPLATÍ! VIAC SEPARUJME MENEJ PLAŤME! Najlepším odpadom je ten, ktorý nikdy nevznikne. Premýšľajme [...]

Vitajte v Zázrivej – čo zaujímavé u nás môžete vidieť a zažiť / 2014-12-31

brozurka_web01

Vitajte v Zázrivej O Zázrivej Zázrivá je horská obec na severnom Slovensku, na pomedzí Malej Fatry a Oravskej Vrchoviny. Je obľúbeným cieľom pre trávenie voľného času, dovolenky a aktívneho oddychu. Obec má vyše 450 rokov dlhú históriu, a tak jej dejiny sú pestré. Menej oficiálnu históriu zachytávajú dve knižky Povestí spod Rozsutca.Dedinka Zázrivá je rozľahlá, [...]

Zoznam umiestnenia kontajnerov na separovaný zber – sklo a plasty / 2014-12-31

Zoznam umiestnenia 110l kontajnerov na separovaný zber odpadu sklo a plasty

Zoznam umiestnenia 110l kontajnerov na separovaný zber odpadu sklo a plasty po osadách Biela: konečná, Stred: vyšný koniec pri kapličke, vyšný koniec pri železnom moste p. Otruba č.d.429, IBV Sihli obchod D+D, centrum pohostinstvo Skala, centrum predajňa Jednota, centrum Kultúrny dom, Materská škola, Základná škola, bytovky pri pošte, zberný dvor, križovatka rázcestie Plešivá p. Jánoštín [...]

JESENNÁ BURZA KNÍH, DETSKÝCH a TEHOTENSKÝCH VECÍ / 2014-09-26

Materské centrum OVEČKOVO Zázrivá Vás srdečne pozýva na JESENNÚ BURZU KNÍH, DETSKÝCH a TEHOTENSKÝCH VECÍ dňa 25. a 26. septembra 2014 od 8.30 do 16.00 v prísalí Kultúrneho domu v Zázrivej Zber vecí: 24.septembra 2014 od 15.00 do 17.00 Predaj vecí: 25. septembra 2014 (štvrtok) od 8.30 do 15.00 a 26.septembra 2014 (piatok) od 8.30 do 16.00 Výdaj nepredaných vecí: 26.septembra 2014 od 15.30 do 16.00 Predávať môžete knihy (detské aj dospelácke ), detské (0 - 18 rokov ) a tehotenské oblečenie, detské topánky, hračky, kočíky, postieľky, nosiče, detské stoličky, športové potreby, lyže, bicykle, trojkolky ... Jednoducho všetko, čo je už pre Vás nepotrebné a iným by mohlo poslúžiť.  POZOR: prijímame len označené veci spolu s očíslovaným zoznamom: (príklad - Hedviga Zázrivcová (HZ), červené tričko, 1 euro). V prípade ďalších otázok nás prosím kontaktujte na tel. čísle 0949857146 alebo e-mailom: mcoveckovo@centrum.sk

Materské centrum OVEČKOVO Zázrivá Vás srdečne pozýva na JESENNÚ BURZU KNÍH, DETSKÝCH a TEHOTENSKÝCH VECÍ dňa 25. a 26. septembra 2014 od 8.30 do 16.00 v prísalí Kultúrneho domu v Zázrivej Zber vecí: 24.septembra 2014 od 15.00 do 17.00 Predaj vecí: 25. septembra 2014 (štvrtok) od 8.30 do 15.00 a 26.septembra 2014 (piatok) od 8.30 [...]

Zápis nových členov do Materského centra OVEČKOVO Zázrivá / 2014-12-31

Zápis nových členov do Materského centra OVEČKOVO Zázrivá

Zápis nových členov do Materského centra OVEČKOVO Zázrivá Prihlasovať sa môžete emailom: mcoveckovo@centrum.sk telefonicky: 0949 857 146 alebo pri osobnom stretnutí… Začíname už od OKTÓBRA!!! Môžete sa ku nám pripojiť aj v priebehu roka… ČLENSKÉ: 1 euro/mesiac na dospelého, deti zdarma KTO  SME? Materské centrum OVEČKOVO je skupina mamičiek a ich detí, ktorej cieľom je [...]